Kabinet: lerarentekort blijft zorgwekkend

16 januari 2019 Uit Door admin

De lerarentekorten blijven oplopen. De ministers Van Engelshoven en Slob schrijven aan de Tweede Kamer dat ze zorgen houden over de vraag of er in de nabije toekomst voldoende leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.

Vooral in het primair onderwijs is de situatie nijpend. Volgens de bewindslieden is het einde van de krapper wordende arbeidsmarkt daar nog niet in zicht. In het afgelopen schooljaar steeg het aantal vacatures dat na drie maanden niet was vervuld naar 20 procent. Van Engelshoven en Slob voorzien over vijf jaar een tekort in het primair onderwijs van zo’n 4200 voltijdsbanen en op de langere termijn is het tekort mogelijk nog groter.

De verwachte tekorten op basisscholen komen onder meer doordat de leraren er relatief oud zijn, het aantal afgestudeerden van pabo’s de afgelopen jaren is gedaald en de aantallen leerlingen niet meer afnemen.

Specifieke vakken

Ook in het voortgezet onderwijs zijn tekorten, maar die lopen minder snel op en de problemen concentreren zich daar bij specifieke vakken. De situatie is het ernstigst bij informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, gezondheidszorg en welzijn, klassieke talen, Duits en Frans.

Volgens de ministers zijn de tekorten in het middelbaar beroepsonderwijs moeilijk te voorspellen, ook omdat veel docenten daar niet van lerarenopleidingen komen, maar uit de praktijk. Van Engelshoven en Slob verwachten wel dat in het mbo tekorten zullen ontstaan bij dezelfde vakken als in het voortgezet onderwijs en bij technische beroepsgerichte vakken.

Het kabinet heeft al diverse maatregelen genomen om het lerarentekort aan te pakken. Zo is er meer geld uitgetrokken voor zij-instromers en er komt meer steun voor regio’s met nijpende problemen.